Telefon: +420 774 877 469 bce@bce.cz

Zásady ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je bc engineering s.r.o. IČ 27667693 se sídlem Velká Bíteš, Tišnovská 366 (dále jen: „BCE“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Vídeňská 297/99, Brno e-mail: bce@bce.cz telefon: +420 774 877 469 BCE nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. BCE zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
 2. BCE v současné době používá cookies na svých internetových stránkách, aby mohl zatraktivnit, zlepšit svůj web a služby. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači návštěvníka webu, ale neobsahuji žádné viry, ani nemohou způsobit žádnou škodu.
 3. BCE přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.
 4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů • Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis, u fyzické osoby podnikatele – IČ, DIČ a bankovní spojení • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa • Ostatní údaje – pracovní pozice, kvalifikace, částka na dokladu, údaje o výdělku, výkaz práce, přehled absolvovaných školení
III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby.
Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • zákonná povinnost – předpisy, které nám ukládají právní předpisy České republiky (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě)
 • oprávněný zájem – existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme (vymáhání neuhrazených pohledávek, zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv bc engineering s.r.o.)
 • přímý marketing (zasílání informací o pracovních nabídkách či dalších obchodních sdělení) • souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání
 • osobní údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webové stránky za účelem dosažení jejího optimálního fungování
 • osobní údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů.
IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 1. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ)

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci BCE. V určitých případech mohou být zpracovávaná data zpřístupněna dalším subjektům. Osobní údaje dalším osobám poskytujeme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění služby. U zpracovatele Vašich osobních a dalších údajů vždy prověřujeme, že se zpracovatel řídí ZOOÚ i nařízením. Ať již Vaše osobní údaje zpracováváme my nebo námi pověřený zpracovatel, Vaše osobní i další získávané údaje jsou tak vždy zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 1. Využíváme tyto zpracovatele osobních údajů
  • externí spolupracovníci BCE a dodavatelé za účelem plnění smlouvy
  • poskytovatelé IT služeb
  • poskytovatelé marketingových služeb
 2. V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům
  • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis
  • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.
 3. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
VI. VAŠE PRÁVA
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 2. K osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

BCE si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů i všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a aktuální informace o ochraně osobních údajů na www.bce.cz a www.solarnikalkulacka.cz. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.